วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning out class

การใช้ If clause มี 4 แบบ
แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นความจริง
เช่น
• If you heat water, it boils. (ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)
• If you get here before seven, we can catch the early train. (ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)
• I can’t drink alcohol if I have to drive. (ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ)


แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
เช่น
• If I have enough money, I will go to Japan. (ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)
• If he is late, we will have to the meeting without him. (ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)
• I won’t go outside if the weather is cold. (ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)
• If I have time, I will help you. (ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)
• If you eat too much, you will get fat (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)

แบบที่ 3 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต
เช่น
• If I knew her name, I would tell you. (ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]
• She would be safer if she had a car. (เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]
• It would be nice if you helped me do the housework. [มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง] [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]

แบบที่ 4 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)
วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต
เช่น
• If you had worked harder, you would have passed your exam. (ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]
• If you had asked me, I would have told you. (ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]


http://eazyclass.com/2010/07/12/4-rules-of-if-claus/


Learning out class week


If clause type tree

If + Past perfect, S + would + have + V3

ใช้กับเหตุการณ์สมมุติที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต
ความเป็นจริงในอดีต :

You didn't go to the party last night. You didn't meet your girlfriend.
สิ่งสมมุติ : If you had gone to the party last night , you would have met
your girlfriend.
( =
Had you gone to the party last night, you would have met your girlfriend.) (การละรูป
if)
ความเป็นจริงในอดีต :
I didn't pass the exam last semester. I didn't study hard.
สิ่งสมมุติ : I would have passed the exam last smester if I had studied hard.

(=
Had I studied hard , I would have passed the exam last semester.)

ความเป็นจริงในอดีต : My wife was so angry with me. I forgot that yesterday was her birthday.

สิ่งสมมุติ : My wife wouldn't have been so angry with me if I hadn't forgotten that
yesterday was her birthday.
(=
Had I not forgotten that yesterday was my wife's birthday, she wouldn't have been so angry with me.)

ความเป็นจริงในอดีต : I had an accident last year. I drove the car very fast.

สิ่งสมมุติ : I wouldn't have had an accident last year if I hadn't driven the car very fast.
(=
Had I not driven the car so fast, I wouldn't have had an accident last year.)

If + past perfect, S + would + V1


หมายเหตุ การสมมุติเหตุการณ์อาจเป็นการผสมผสานกันของเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันก็ได้ ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นแบบผสม (Mixed Type) กล่าวคือ การสมมุติเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความจริงในอดีต ใช้ Type threeและการสมมุติเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันใช้ Type Two สังเกตุโครงสร้างแบบนี้ นั่นคือ ประโยค if-clause เป็นเหตุการณ์สมมติในอดีต และ main clause เป็นเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบัน
ตัวอย่าง

Mixed Type

-
If I had checked the oil in my car carefully yesterday , I wouldn't be
in trouble now.
(
ถ้าฉันตรวจดูน้ำมันในรถอย่างรอบคอบเมื่อวานนี้ ฉันคงจะไม่ตกอยู่ในความลำบากขณะนี้ )

(
นั่นคือ ความเป็นจริงในอดีตคือ I didn't check the oil in my car yesterday และความจริงในปัจจุบันคือ
I am in trouble now.)
-
If I hadn't gone to bed so late last night, I wouldn't be
tired today..
(
ถ้าฉันไม่ได้เข้านอนดึกมากเมื่อคืนนี้ วันนี้ฉันก็คงจะไม่เหนื่อยแบบนี้)

(
นั่นคือ ความเป็นจริงในอดีต คือ I went to bed so late last night. ความจริงในปัจจุบันคือ
I am tired today.)
-
If it had rained so much last year, my crops would be
better now.
(
ถ้าฝนตกมากเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้พืชผลของฉันคงจะดีกว่านี้)

(
นั่นคือ ความเป็นจริงในอดีตคือ It didn't rain so much. ความจริงในปัจจุบัน คือ my crops are not good now.)

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning in class (week 8)

Genre- Text types
1.Narative = tell story, usually to entertain.
2.Recounts = personal, factual- tell what happen.
3.Information reports = provide factual information.
4.Instruction = tell the listener or reader what to do.
5.Explanations = explain how or why something happen.
6.Expository texts = present or argue viewpoints.

Example

1. ถ้าจิมได้รับข้อความที่ฉันฝากไว้ให้เขาเมื่อชั่วโมงที่แล้ว เขาก็คงกำลังรอพบฉันอยู่แล้วตอนนี้
If Jim got the message I left him an hour ago, he is waiting for me now.
2. ถ้าทอมรวยเขาคงซื้อรถคันใหม่แล้ว
If Tom were rich, he would have bought a new car.

Homework :
1. น่าเสียดายที่คุณขับรถไม่เป็น ถ้าคุณขับได้เป็นประดยชน์มากเลย
2. ถ้าเพื่อนคุณออกกำลังกาย ตอนนี้สุขภาพก็ไม่แย่
3. ถ้าฉันอายุน้ยกว่านี้สัก 10 ปี ฉันก็คงไปเที่ยวผับ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning in class (week 7)

This week the teacher tell me about website to learn english are:
www.IEARN
www.ello.org
www.uiowa.edu
www.tlsbook.com
www.vrae.org
www.eslgold.com

example

If+ v1,will/may/can+v1
1. ถ้าฉันขึ้นรถเมล์ไม่ทันบ่ายนี้ ฉันก็จะเรียกรถแท็กซี่แทน
If I miss the bus this afternoon, I will catch a texi instead.
2. ถ้าไม่เข้าใจการแปลอย่างแท้ ฉันก็ติดอีแน่นอน
If I don't understand translation 2 course Throughly I may fail it.
3. ถ้าหล่อนมาฉันจะไปที่นั่น
If you comes, I will go there.
4. ถ้าคุณเรียนหนัก คุณจะสอบผ่าน
If you study hard, you will pass an exam.
5. ถ้าฉันเรียนแกรมม่าได้ดีฉันก็จะเรียนการแปลได้ดีดว่านี้
If I learn the grammar well, I can learn translate beter.

Week 5

Returned the heart come back

What happened with our love?
The thing's good old days, more time more decline
You as made as do not care, What I feel?
Ask your heart still with love's our or not.
The little finger always hold together.
Look! You molest made to be busy carry belongings.
when we walk together, walk a way like as not near stay.
You make me feel like you see with me stay with the world durable.
If love each other then forced return the heart comme back
please tell thing tht you want.
if you think that we are not, do not live for people's word care
if end the trip of the love so two of uus would have to break up
wait for an answer you kept.
when you are ready to go please explain to me
Since when did your heart start not love
THis all started from me... or did you changed mind.


Learning in class
Aspects: การณ์ลักษณะ
มุมมองที่ผู้พูดมีต่อเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ผู้พูด พูดว่าเสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, เพิ่งเริ่มต้น, หรือเกิดซ้ำๆ
1. Progressive aspect
1)กำลังดำเนินอยู่
1.1) เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง e.g. She was sleeping.
1.2) เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆ e.g. The boy is hitting my dog with a stick.
1.3) เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ eg.I am writting a book on globle warming.
1.4) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว e.g. She is living in London.
2. Perfective aspect
1) เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง e.g. The thief had run away when the police arrive.


1. คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
Most people believe that dog's are man's best friends.
2. ปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศไทย อยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์
At present the unemployment in thailand is 28 %.
3. น้องสาวฉันดื่มนม 1 แก้ว ทุกเช้า
My sister drinks a glass of water every morning.
4. ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันดื่มนมทุกวัน
When I was young I drank a glass of water.
5. นิดโทรมาหาฉันเมื่อสองสามวันก่อน
Nid called me a few days ago.
6. ตั้งแต่น้อยลาออกจากงาน เขาไม่เคยโทรมาหาฉันเลย
Since Noi quit the job, She has never called me.
7. รัฐบาลประกาศขึ้นน้ำมันแล้ว
The government has announced an increase in oil price.
8. เล็กไปประเทศญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้ว
Lek has been to Japan twice.
9. ใหญ่ไปอเมริกาแล้ว จะกลับมาเดือนหน้า
Yai has gone to the states and will be back next month.
10. คุณทำงานหนักมาตลอด ตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้างได้แล้ว
You have been working hard, Now you should rest.
11. ระหว่างที่ฉันรอพบหมอ ฉันอ่านนิตยสารจบไปสองเล่ม
When I was waiting for seeing the doctor, I read two magazines.
12. ศักดิ์สูบบุหรี่มานาน 30 ปี แต่เขาเลิกสูบบุหรี่แล้ว เมื่อสองปีก่อน
Sak had been smoking for 30 years but he gave up 2 years ago.


Learning in class (Week 3)

Modalit = ทัศนะภาวะ
Auxiliary verb
can, could = บอกความสามรถ
will, would = บอกอนาคต
should, shall = คำแนะนำ
may, might = ความน่าจะเป็น
must
ough to

จิตวิญญาณความเป็นครู
1. Critical mind (cognitive domain)
2. Creative mind (new innovative)
3. Product mind (product task)
4. Responsible mind

Example in class

Can
1. Your sister can speak english well.
พี่สาวเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดี
2. The temperature can sometimes reach 40 'c in April.
บางครั้งอุณหภูมิอาจจะสูงถึง 40 องศา ในเดือนเมษายน
3. You can take my car.
คุณเอารถฉันไปก็ได้
4. Can you pass mee the salt.
ช่วยส่งขวดเกลือให้ฉนได้มั้ย
5. He can run very fast.
เขาวิ่งได้เร็วมาก
6. When he was young, he could run very fast.
เมื่อเขายังเด็ก เขาวิ่งได้เร็วมาก
7. Can you turn on the light?
คุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม
8. Could you turn on the light?
คุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม (Could การขอร้องที่สุภาพกว่า Can)
9. I can't see you today but I could see you tomorrow.
วันนี้ฉันเจอเธอไม่ได้ แต่พรุ่งนี้อาจจะได้


Learning in class (Week 2)

การสร้าง Blogger

This week the teacher told the students make blogger that content are about news, magazine, shot story, abstract, Id card, news paper.

This week the teacher teach about
1. Critical mind
2. Creative mind
3. Productive mind
4. Resposible mind

Example in class
1. ฝากดูแลบ้านให้ฉันด้วยนะ
Look after the house for me, please.
2. ฉันกินแซนวิชกับแอปเปิ้ลเป็นอาหารกลางวัน แซนวิชไม่ค่อยอร่อยเท่าไร แต่แอปเปิ้ลอร่อยดี
I have a sandwich and an apple for lunch. The sandwich is not delicious but the apple is mine.
3. นิดจะไปยืมหนังสือ จากห้องสมุด
Nid will borrow a book from the library.